اجلاس مشتری

برای مشاهده مطالب کنونی اجلاس مشتری ، بر روی جریان فعلی در نوار بالای این صفحه یا در سمت راست این صفحه کلیک کنید.

برای یافتن مواد قبلی نشست مشتری ، بر روی Summit Archive در نوار بالای این صفحه یا در سمت راست این صفحه کلیک کنید.