کتابهای راهنما

شما می توانید کتابچه های راهنما را بارگیری کرده و آنها را با شماره تلفن رایگان شرکت خود و URL دستیابی به راه حل ها سفارشی کنید و سپس آنها را برای کارمندان خود توزیع کنید.

کتابهای مربوط به حوادث طبیعی

زلزله: آماده سازی و بازیابی
سیل: آماده سازی و بازیابی
Hurricanes: آماده سازی و بازیابی
Tornadoes: آماده سازی و بازیابی
Wildfire: آماده سازی و بازیابی

کتاب خشونت / آسیب روحی

کنار آمدن بعد از یک اتفاق خشونت آمیز