برنامه های رفاه محیط کار

Beacon Health Options یک سری برنامه های پیشگیری را ایجاد کرده است که می تواند به سازمان شما کمک کند:

  • با استفاده موثر از منابع ، خطرات را مدیریت کنید
  • محیطی بسازید که انعطاف پذیری کارمندان را پرورش دهد
  • مداخلات هدفمند برای مخاطرات خاص سرمایه انسانی

این برنامه های ارزش افزوده قدرت بالقوه جامعه محل کار را برای ایجاد آگاهی گسترده در مورد مسائل کلیدی بهداشتی که بر بهره وری و رفاه کارکنان تأثیر می گذارد ، تشخیص می دهند -و برای حمایت از تغییر و / یا بازیابی.

می توانید از طریق پیوندهای زیر به صورت آنلاین به برنامه های ما دسترسی پیدا کنید:
ایجاد فرهنگ رفاه
Stamp Out Stigma Toolkit
پیشگیری از خودکشی: ابتکار عمل سلامتی در محل کار گزینه های بهداشتی