Phòng chống tự tử: Trao quyền cho công ty của bạn

Tình trạng tự tử đang ở mức cao nhất trong 50 năm và các vụ tự tử liên quan đến các vấn đề tại nơi làm việc cũng đang gia tăng. Bạn đang ở một vị trí có thể tạo ra sự khác biệt trong việc giúp ngăn chặn hành vi tự sát của nhân viên. Khóa đào tạo này sẽ cung cấp cho bạn các phương pháp hay nhất để phát triển văn hóa nhận thức về phòng ngừa tự tử.

Chúng tôi mời bạn tham gia hội thảo trên web Beacon Health Options này trên 9 tháng 10, 2019. Trong hội thảo trên web này, Kris Hooks, MEd, LPC, LMFT, CEAP, CHWC, với hơn ba mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe hành vi và EAP, sẽ thảo luận về các phương pháp hay nhất về cách thúc đẩy nhân viên và quản lý khỏe mạnh hơn, linh hoạt hơn và năng suất hơn tại tổ chức của bạn.

Vật liệu chính