Chương trình An sinh tại Nơi làm việc

Beacon Health Options đã phát triển một loạt các chương trình phòng ngừa có thể giúp tổ chức của bạn:

  • Quản lý rủi ro bằng cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực
  • Xây dựng một môi trường thúc đẩy khả năng phục hồi của nhân viên
  • Nhắm mục tiêu can thiệp vào các rủi ro vốn con người cụ thể

Các chương trình giá trị gia tăng này công nhận sức mạnh tiềm tàng của cộng đồng nơi làm việc để tạo ra nhận thức rộng rãi về các vấn đề sức khỏe quan trọng ảnh hưởng đến năng suất và hạnh phúc của nhân viên—và để hỗ trợ thay đổi và / hoặc phục hồi.

Bạn có thể truy cập các chương trình của chúng tôi trực tuyến tại các liên kết dưới đây:
Tạo ra một Văn hóa Hạnh phúc
Stamp Out Stigma Toolkit
Phòng chống tự tử: Sáng kiến Sức khỏe Nơi làm việc Tùy chọn Sức khỏe Beacon